Os Biosbardos, cultura de leira

Política de privacidade

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, Os Biosbardos • Cultura de Leira só rexistra aqueles datos persoais facilitados libremente polo usuario, incorporándoos á súa base de datos co fin de atender a consulta e / ou prestar o servizo solicitado polo propio usuario, como solicitar un orzamento. Calquera usuario, para poder encargar bens ou servizos ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e facilitarnos os seus datos persoais. No caso de que un usuario introduza os seus datos persoais, estes só serán tratados coa finalidade para a que foron facilitados, de acordo cos requisitos da lexislación española en materia de protección de datos vixente en todo momento. En calquera momento, o usuario pode exercer os seus dereitos (acceso, rectificación, supresión / dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade de datos e oposición) enviando unha solicitude por escrito e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e copia do DNI, con as instrucións precisas para este fin. Neste caso, tomaranse todas as medidas necesarias para garantir que esta solicitude sexa tramitada de inmediato. Se tes dúbidas sobre algunha destas condicións ou queres exercer os teus dereitos, podes contactar connosco no noso enderezo postal. Os seus datos en ningún caso serán transferidos a terceiros senseu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será ata que finalice a nosa relación contractual ou exerza os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obriga legal.

Información básica e relevante sobre a protección de datos persoais relativos á persoa responsable do tratamento:

SISTEMA DE TRATAMENTO Automatizado

RESPONSABLE Os Biosbardos - Cultura de Leira (Miguel Ángel Roig Barber 20030920J)

CONTACTO C/ Gaiteira, 33 - 7oA • 15009 A Coruña (España)

FINALIDADE Xestión de datos dos usuarios que se poñen en contacto connosco; realización de trámites administrativos, contratación de servizos, elaboración de orzamentos, xestión de pedidos e venda en liña (preparación, envío, entrega, devolución).

CONSERVACIÓN Durante a relación comercial e mentres o usuario ou subscritor non exerce o dereito de supresión ou cancelación, excepto obrigación legal.

LEGITIMACIÓN Base legal do tratamento:

 • Execución dun precontrato
 • Consentimento do interesado
 • Interese lexítimo por parte do interesado a través da comunicación gratuíta, proporcionando unha copia do DNI ou identificación persoal
 • Obriga de facilitar os datos que se tratan ao interesado a petición deste

DESTINATARIOS Os datos non serán cedidos en ningún caso sen o consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións nin transferencias a terceiros países. Non se transferirán datos a terceiros (sen destinatarios da transferencia), agás a obriga legal. Garantías aplicables:

 • copias de seguridade en dispositivos informáticos
 • medidas de seguridade nos ficheiros físicos
 • compromiso total do responsable e do seu persoal e / ou colaborador / es con acceso aos datos

DEREITOS

 • solicitar acceso a datos persoais
 • solicitar a súa rectificación
 • solicite a limitación do seu tratamento
 • solicita a súa eliminación
 • obxecto ao tratamento
 • portabilidade de datos
 • dereito ao esquecemento
 • dereito a retirar o consentimento prestado
 • dereito a reclamar ante a AGPD

Pode exercer estes dereitos solicitándoo por escrito comunicándose co xestor de tratamentos de xeito gratuíto, proporcionando unha copia do seu DNI ou identificación persoal. O responsable do tratamento adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos persoais que trata, así como para evitar a súa perda, alteración e / ou acceso por terceiros non autorizados.

ORIXE/span> O interesado: información facilitada polo interesado e que se adapta ao servizo solicitado por el.